Beidh Coláiste Samhraidh do dhéagóirí i gCeatharlach 29/6/’15 - 10/7/’15

Tá an-áthas ar Ghlór Cheatharlach a fhógairt go n-eagrófar Coláiste Samhraidh do dhéagóirí i gCeatharlach arís an samhradh seo. Cuirfear tús leis an gColáiste Samhraidh ar 29ú Meitheamh agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí an 10ú Iúil. Cuirfear clár na n-imeachtaí ar siúl ó 9.30r.n. go 1.00 i.n. gach lá, Luan go hAoine ar feadh coicíse. Mar is gnáthach, beidh an cúrsa lonnaithe i nGaelcholáiste Cheatharlach. Tá clárú oscailte anois agus clúdaíonn an táille €200 costaisí uile an chúrsa.

Beidh an Col áiste Samhraidh d írithe ar mhic l éinn at á ag iarraidh feabhas a chur ar a gcumas labhartha agus scr íofa sa Ghaeilge. Cuirfear f áilte roimh dhalta í ó Rang a S é go leibh éal na hArdteistim éireachta. Beidh ranganna agus imeachta í an ch úrsa in oiri úint do dhalta í i Rang a S é agus i mBliain 1 agus 2 i nGr úpa na S óisear. Beidh na mic l éinn n íos sine i nGr úpa na Sinsear. Chomh maith leis na ranganna foirmi úil gach l á, beidh cluich í cainte, d íosp óireachta í, amhr ánaíocht, cluich í, sp órt agus damhsa ar an gcl ár. Cuirfear ranganna Gaeilge le measc án maith de chomhr á agus gramadach, pl é agus d íosp óireacht in oiri úint do na dalta í. I dteannta sin, beidh seans ag na mic l éinn tarraingt ar a gcuid eolais ginear álta ag Tr áth na gCeistboird agus ar nd óigh, bainfear taitneamh as na C éilithe!

Is í seo an seachtú bliain den Choláiste Samhraidh i mbaile Cheatharlach. Éiríonn go hiontach leis an gcúrsa agus suas le 80 dalta páirteach ann. Baineann siad taitneamh agus tairbhe, sult agus spraoi as an gcúrsa coicíse. Beifear ag súil le héileamh mór arís i mbliana, ach - chun áit a chinntiú - ní foláir foirm iarratais comhlánaithe maille le héarlais €50 a bheith istigh chomh luath agus is féidir. Tá gach eolas ar www.glorcheatharlach.ie . Is féidir foirm iarratais a fháil chomh maith ó Glór Cheatharlach, Sráid an Choláiste, Ceatharlach nó glaoch a chur ar (059) 9158105 nó (087) 2857048 nó ríomhphost a sheoladh chuig eolas@glorcheatharlach.ie.


Summer College ‘as Gaeilge’ for teenagers in Carlow 29/6/’15 – 10/7/’15

Glór Cheatharlach is delighted to announce that the popular ‘Coláiste Samhraidh’ will run once again in Carlow this summer. This is the seventh year that the summer college will be held in Carlow, giving post-primary students the opportunity to improve their Irish language skills in a fun environment.

Coláiste Samhraidh/Summer College 2015 will consist of a two week course commencing Monday, 29 June and running until Friday, 10 July. The college will once again be based in Gaelcholáiste Cheatharlach and take place between 9.30am and 1pm each day for the duration of the course. Participants ranging from 6th Class pupils to Leaving Certificate students are welcome. The Junior Cycle classes will cater for the younger age group; with Post-Junior Certificate students up to and including Leaving Certificates in the Senior Group. In addition to daily Irish classes there will be a variety of fun activities including debating and singing, sport and games, dance and céilithe all conducted through Irish.

The idea behind Coláiste Samhraidh is to give students a taste of the Gaeltacht summer college courses, but without having to travel away from home or at a costly sum. The college gives students the opportunity to be immersed in the Irish language for a fortnight and to improve their oral skills which can be of huge benefit when sitting the Junior and Leaving Certificate examinations. This is particularly the case for the Irish Leaving Certificate oral exam, which is now worth 40% of the overall exam marks.

The fee for the course is €200 and a deposit of €50 is necessary to reserve a place. Registration is filling up quickly so anybody interested in attending is advised to get in contact with us as soon as possible. Full details are on www.glorcheatharlach.ie. Registration forms from Glór Cheatharlach, College Street, Carlow on (059) 9158105 or (087) 2857048, or by emailing eolas@glorcheatharlach.ie. Bígí linn!


Glór Cheatharlach - INFORMATION BROCHURE!

A brand new information brochure has just been published by Glór Cheatharlach. It contains details of all Irish and bilingual events, activities and services on offer throughout the year in Carlow Town. The brochure is available to download below.BRÓISIÚR EOLAIS

Tá bróisiúr eolais nua foilsithe ag Glór Cheatharlach. Tá gach eolas ann faoi imeachtaí, gníomhaíochtaí agus seirbhísí uile trí Ghaeilge agus dhátheangach atá ar fáil i rith na bliana i mbaile Cheatharlach. Is féidir an bróisiúr a íoslódáil anseo.


Céad Míle Fáilte chuig suíomh idirlín Glór Cheatharlach.

Is eagraíocht áitiúil í Glór Cheatharlach chun an teanga a chur chun cinn anseo i mBaile Cheatharlach. Tá alán eolais ar an suíomh faoin obair a bhíonn ar siúl againn agus faoi na himeachtaí a eagraimid chomh maith le naisc go suíomhanna usáideacha éagsúla atá bainteach le saol na Gaeilge.


Ar an suíomh seo tá eolas ar Chúrsaí Gaeilge, Féilte i gCeatharlach, An Ghaeilge sa Phobal, Clár an tSamhraidh agus an Ghaeilge ins na meáin áitiúla. Chomh maith leis sin tá na scéalta nuachta is déanaí ó thaobh na Gaeilge i gCeatharlach agus eolas ar imeachtaí agus ar ghníomhaíochtaí inar féidir leat féin páirt a ghlacadh chun do thacaíocht don teanga a léiriú.

Bain taithneamh as!

ri ra

Welcome to the Glór Cheatharlach website.

Glór Cheatharlach is a local organisation aiming to promote the Irish language in Carlow Town. Youll find lots of information on this site about the work of Glór Cheatharlach , the events we organise and also links to other useful web pages connected to the language.

This website contains information on Irish language Courses, Festivals, Irish in the community, summer camps and colleges and information on Irish in the local media. In addition youll find all the latest news on the Irish language in Carlow as well as details of upcoming events and activities which you can participate in and thereby assist the further development of the language in Carlow.

Enjoy!

Dreolín