Dioplóma sa Ghaeilge

Réachtáiltear Cúrsa Dioplóma sa Ghaeilge i gCeatharlach i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh thar thréimhse dhá bhliain. Is cúrsa páirtaimseartha é an Dioplóma le ranganna ar feadh trí huaire a chloig oíche amháin sa tseachtain anseo i gCeatharlach.

Tosnóidh an chéad chúrsa eile i Méan Fómhair 2010 agus rachaidh sé ar aghaidh go Mí Aibreáin 2012. Leagann an cúrsa béim ar gach gné den teanga agus tá sé oiriúnach d’éinne le caighdeán maith sa teanga atá ag iarraidh cáilíocht a bhaint amach mar mhacléinn aibí.

Chomh maith le ranganna uair sa tseachtain i gColáiste Cheatharlach (thar 10 seachtaine gach téarma) bíonn cúrsa dheireadh seachtaine in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh sa chéad bhliain agus turas go dtí an Ghaeltacht sa dara bliain. Bíonn deis ag na micléinn tréimhse breise a chaitheamh sa Ghaeltacht thar bliain 1 & 2 freisin.

Diploma Graduates

‘Siad aidhmeanna an Chúrsa seo ná cur le cumas an mhicléinn an Ghaeilge a labhairt agus a scríobh agus a bheith in ann cumarsáid éifeachtach a dhéanamh sa teanga. Chomh maith leis sin bíonn an chúrsa ag iarraidh tuiscint a chothú ins na micléinn ar cheart na Gaeilge, léargas a thabhairt dóibh ar chultúr agus ar shaíocht Ghaelach na hÉireann agus meon dearfach i leith na Gaeilge a chothú iontu a neartóidh a n-iompar Gaeilge sa saol mór.

Fáiltítear roimh iarratais ó dhaoine go bhfuil leibhéal pas bainte amach acu i scrúdú ardleibhéal Gaeilge na hArdteistiméireachta agus/nó a shásaíonn Stiúrthóir Acadúil an Chúrsa go bhfuil caighdeán sásúil bainte amach acu i labhairt agus i scríobh na Gaeilge. Tosóidh an chéad chúrsa eile i Méan Fómhair 2010 i gCeatharlach. Tá na sonraí agus foirm iarratais ar fail ó Glór Cheatharlach trí glaoch a chur ar an oifig.

A Diploma in Irish Course is run in Carlow in conjunction with the National University of Ireland, Galway. This is a part-time course, with classes one evening a week over two years. The course is based on the common European framework of reference for languages.

Diploma Graduates The next course will begin in September of 2010 and run until April 2012. Emphasis is placed on all aspects of the language and the course is suitable for anyone with a good standard of Irish who would like to achieve a qualification in the language as a mature student.

In addition to classes once weekly in Carlow (over 10 weeks each term) there are weekend trips to NUI Galway in 1st year and to a Gaeltacht region in 2nd year. Students are also given the opportunity to visit Gaeltacht areas for weekends over the course of the two years if they so wish.

The course aims to provide students with a level of proficiency that will enable them to communicate effectively in Irish. It also aims to develop students’ understanding of the correct use of the language, to give them an insight into Gaelic Culture and learning and to foster a positive attitude towards Irish among the students that will increase their use of Irish in everyday communication.

The course is open to those who have attained a pass grade in Irish in the Honours Level in the Leaving Certificate and/or who satisfy the Academic Director of the course that they have a sufficiently high degree of competence in written and spoken Irish. The next course will begin in September 2010. More information and registration forms are available now from Glór Cheatharlach.


Ranganna Oíche / Evening Classes

Bíonn Ranganna Oíche sa Ghaeilge do dhaoine fásta á réachtáil ag Gaelchultúr i rith nab liana anseo i mBaile Ceatharlach . Thosaigh na Cúrsaí seo i Méan Fómhair 2008 agus faoi láthair tá cúig leibhéal á múineadh anseo ó Bhunranganna go hArdranganna.

Diploma Graduates Bunaíodh an comhlacht Gaelchultúr Teoranta i mBaile Átha Cliath sa bhliain 2004 agus é mar aidhm ag an gcomhlacht an Ghaeilge agus an cultúr a chur chun cinn. Déanann Gaelchultúr ranganna Gaeilge a réachtáil do dhaoine fásta ar fud na tíre.

Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta i gCeatharlach ag trí am éagsúla i rith na bliana: Cúrsa A ó Mhéan Fómhair go Nollaig, Cúrsa B ó Mhí Feabhra go hAibreán agus Cúrsa C, Mini Cúrsa i rith an tSamhraidh.

Bíonn na ranganna ar fad ar siúl idir 7-9 i.n. ar oíche éagsúla i rith na seachtaine ag braith ar an leibhéal agus bíonn na ranganna ar fad ar siúl in Oifigí Chomhairle Chontae Cheatharlach ar Bhóthar Átha Í.

Faoi láthair tá cúig leibhéal ar fáil anseo i gCeatharlach; Bunrang 1, Bunrang 2, Meánrang 1, Meánrang 2 agus Ardrang. Is féidir scrúdú gearr a dhéanamh ar www.gaelchultur.com chun an leibhéal ceart duit féin a aimsiú. Ritheann gach cúrsa thar thréimhse 12 seachtain, 2 uair a chloig sa tseachtain ag costas €220. Gach eolas agus clárú ar www.gaelchultur.com

Gaelchultúr run Irish evening classes for adults in Carlow town throughout the year . Classes first began in September 2008 and have been hugely successful. At present there are five different levels on offer in Carlow, from absolute beginners to advanced stage.

Diploma Graduates

Gaelchultúr Limited was established in 2004 with the aim of promoting the Irish language and various aspects of Irish culture.

Classes for adults are offered at three different times throughout the year: Course A from September to December, Course B from February to April and Course C, a mini course during the Summer.

Classes run from 7-9pm on various nights during the week, depending on the level, and all classes are held in the Carlow County Council Offices, Athy Road .

There are currently five levels on offer here in Carlow; Lower Beginners, Upper Beginners, Lower Intermediate, Upper Intermediate and an Advanced class. Those unsure which level suits them best can do a quick online self assessment on www.gaelchultur.com which will recommend a level for them. Each course runs for a duration of 12 weeks, 2 hours a week at a cost of €220. Further information and registration on www.gaelchultur.com